سیره ی امام حسن مجتبی (ع)

آخرین نظرات

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

ید موسی و مسیحائیِ عیسی دارد

نفس تیغ کفش معجز احیاء دارد

 

حسنی زاده ولی ابن حسینش گویند

این حسینی حسنی رزم تماشا دارد

 

ضربه ای می زند و هیمنه ها می شکند

" قاسم " بن الحسن اسمی که مسمی دارد

 

این پسر آینه حُسن حسن بود و شکست

پس حسن در همه کرب و بلا جا دارد

 

عسل سرخ ز کنج لب او می ریزد

لعل شیرین و لب و شور معما دارد

 

تاک بود و به مصاف تبر و داس که رفت

سرو برگشت ، قدی هم قد آقا دارد

 

صورت و سینه تو ...، پهلو و بازوی علی...

چقـَـدَر کرب و بلا حضرت زهرا دارد

 

"یاسر حوتی"

  • یا حسن بن علی (ع)